مدرنیسم پهلوی

By |2019-01-12T15:30:31+03:30ژانویه 12th, 2019|معماری مدرنیسم|

مدرنیسم در دوره پهلوی اول جریان مدرنیسم بر شهرها، تأثيرات اساسی گذاشت که باید مورد توجه قرار داد که در ایران جریان مدرنیسم فقط یکی از مجموعه فرایندهای تاریخی تأثیر گذار است و ورود اسلام [...]

باغ چینی

By |2019-01-08T16:15:25+03:30ژانویه 8th, 2019|معماری مدرنیسم|

باغ چینی باغ سازی چین تاریخ دیرینه داشته و قدیمی ترین باغستان دربار در سلسله امپراطوری (جو) در پیش از سه هزار سال پیش ایجاد شد. باغ سازی شهری چین با تنوع فراوان و رنگارنگ [...]

باغ ژاپنی

By |2019-01-08T16:11:56+03:30ژانویه 8th, 2019|معماری مدرنیسم|

باغ ژاپنی برخی از صاحب نظران از سه الگوي اصلیِ باغ در جهان نام میبرند. الگوي باغ چینی و باغ ژاپنی در کشورهاي حوزة نفوذ فرهنگی چینی مانند تایلند و کره و فیلیپین؛ الگوي باغ [...]