تعريف مديريت

By |2019-01-17T11:13:49+04:30ژانویه 17th, 2019|مدیریت|

تعريف مديريت در باره تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دست نيست و صاحبنظران و نظريه پردازان علم مديريت با اهداف و سوگيري هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي ارائه كرده اند. - فالت، ۱۹۲۴ " مديريت [...]