انجام پایان نامه معماری

پایان نامه در مورد معماری صفوی

پیشرفت، اعتلا و ترقی جایگاه شهر در نتیجه رونق شهرنشینی در دوره صفویه بر می­گشت به محیطی که آنها در آنجا پرورش یافتند بی­شک اگر صفویان نیز از میان مردمی بر می­خاستند که دارای افکار ایلی – عشیره ای بودند تمایل چندان به مسأله شهر و آبادانی مملکت از خود نشان نمی دادند و سعی می کردند همان شیوه ی زندگی چادر نشینی خود ادامه دهند، اما چون آنها از دل سرزمینی بر خاستند که دارای قدمت طولانی در زمینه ، فرهنگ ، تمدن، پیشرفت و آبادانی بود که در نتیجه یورش بیگانگان پیشرفت آن رو به زوال نهاد. وقتی روی کار آمدند سعی کردند به تداوم سنت­های کهن ایرانی در زمینه امور دیوانی – تشکیلاتی و شهر سازی و معماری با به روز کردن آنها بپردازند.

انجام پایان نامه معماری ارشد حکومت صفوی

به همین دلایل ما شاهد رونق دو چندان شهر در این دوره هستیم تا جائیکه یکی از شاهان این سلسله به نام شاه عباس اول پایتخت خود را در زمره بزرگترین شهر های جهان آن روزگار در آورد به طوری که این جمله معروف را در مورد آن می­گفتند «اصفهان نصف جهان». حالا که جایگاه شهر و شهر نشینی در دوره صفویه و هم چنین علت رونق آنها برایمان روشن شد می پردازیم به عناصر و اجزای اصلی تشکیل دهنده ی شهرها.

پژوهشگران برتر

0990-135-4771

ثبت سفارش