رشته‌های تحصیلی ۱۳۹۷-۷-۱۶ ۰۸:۱۰:۴۹ +۰۰:۰۰

رشته مهندسی معماری

 • معماری داخلی
 • معماری منظر
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
 • مرمت ابنیه سنتی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری اسلامی

رشته مهندسی شهرسازی

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • طراحی شهری
 • مدیریت شهری

رشته گردشگری

 • چهانگردی
 • توریسم
 • ابران گردی
 • گردشگری

رشته جغرافیا

 • جغرافيا و برنامه ريزی شهری (Geography and Urban Planning)

 • جغرافيا و برنامه ريزی روستايی (Geography and Rural Planning)

 • برنامه ريزی آمايش سرزمين (Land-use Planning)

 • مخاطرات محيطی (Environmental hazards)

 • جغرافيای سياسی (Political geography)

 • جغرافيای نظامی (Military geography)

 • طبيعت گردی (Nature Tourism/Ecotourism)

 • جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری  (Geography and Tourism Planning)

 • آب و هواشناسی (Meteorology)

 • برنامه ريزي محيطی (Environmental planning)

رشته مدیریت

 • مدیریت بازرگانی (Business Management)
 • مدیریت دولتی (Government Management)
 • مدیریت صنعتی (Industrial Management)
 • مدیریت تکنولوژی (Technology Management)
 • مدبربت فناوری اطلاعات (Information Technology Management)
 • مدیریت مالی (Financial Management)
 • کارآفرینی (Entrepreneurship Management)
 • مدیریت منابع انسانی (human resource Management)
 • مدیریت نشر (Publishing Management)
 • مديريت حمل و نقل دريايی بين قاره ای (Intercontinental Maritime Transportation Management)

0990-135-4771

0990-135-4771

Info@pazhooheshgar.com

مؤسسه مطالعاتی و مشاوره پژوهشی “پژوهشگران برتر”